جميع ملوك إيران حسب ترتيب العصر

persian_empire-history
0
(0)

ايران لديها تاريخ طويل وامبراطورية الفارسية. حكمه العديد من الملوك في أوقات المختلفة في تاريخ إيران. اسم جميع ملوك إيران هو في مرتبة أدناه … + (الجدول الزمني للإمبراطورية الفارسية)

إمبراطورية میدیون:
1- دیاکو
2-فرورتیش
3- هووخشتره
4- اژی دهاک

 

Achaemenid_Empireإمبراطورية أخمينيون:
1- کوروش الکبیر
2- کمبوجیـه
3-گئومات
4- داریوش
5-خشایارشا
6-ارتخشـیر الاول
7- خشایارشا الثاني
8- سغدیانس
9- داریوش الثاني
10- اردشیر الثاني
11- اردشیر الثالث
12-آراسک
13-داریوش الثالث

الأسكندر المقدوني وحكومته على إيران

Seleucid_Empire mapإمبراطورية سلوقیون:
1-سلوکوس الاول
2-آنتیوخوس الاول
3-آنتیوخوس الثانی

 

Parthian_Empire_mapإمبراطورية الأشكانيون أو الأشقانيون أو الأرشكيون:
1-ارشـک الکبیر
2- تیرداد
3- اردوان الاول
4-فریاپات
5- فرهاد الاول
6- مهرداد الاول
7-فرهاد الثاني
8-اردوان الثاني
9-مهرداد الثاني
10- سندروک
11-فرهاد الثالث
12-مهرداد الثالث
13- ارد الاول
14-فرهاد الرابع
15-فرهاد الخامس
16-ارد الثاني
17- واتان الاول
18- اردوان الثالث
19- بلاش الاول
20- اردوان الرابع
21-خسرو
22- بلاش الثاني
23-بلاش الثالث-الرابع
24- بلاش الخامس
25-اردوان الخامس

 

Sassanid_Empire_mapإمبراطورية ساسانیون:
1- اردشیر بابـکان
2- شاپور الاول
3- هرمز الاول
4- بهرام الاول
5- بهرام الثاني
6- بهرام الثالث
7- نرسی
8-هرمز الثاني
9- آذرنرسی
10-شاپور الثاني
11- اردشیر الثاني
12- شاپور الثالث
13- بهرام الرابع
14- یزدگرد الاول
15-هرمز الثالث
16- فیروز الاول
17- بلاش
18- قباد الاول (المرة الاول)
19- جاماسب
20- قباد الاول (المرة الثانية)
21- خسرو انوشیـروان
22- هرمز الرابع
23- خسرو پرویز
24-قباد الثاني
25- اردشیر الثالث
26-خسرو الثالث
27-جوانشیر
28-بانو پوراندخت
29-گشتاسب بنده
30-بانو آزرمیدخت
31- هرمز الخامس
32- خسرو الرابع
33- فیروز الثاني
34- خسرو الخامس فرخزاد
35- یزدگـرد الثالث

 

Tahirid_empire_mapإمبراطورية طاهریـون:
1-طاهر ذوالیمینین
2-طلحه بن طاهر
3-عبدالله بن طاهر
4-طاهر بن عبدالله

 

Saffarid_empire_mapإمبراطورية صفـاریـون:
1-یعقـوب لیث صفاری
2-عمرو لیث صفاری

 

Samanid_empire_mapإمبراطورية سامانیـون:
1- امیراسماعیل سامانی
2- ابونصـر احمد سامانی
3- ابوالحسن نصر سامانی

 

Ziyardi_empire_mapإمبراطورية زیاریون:
1- مردآویچ زیاری
2- وشـمگیر زیاری
3- بهسـتون زیاری
4- کاووس زیاری

 

Ghaznavid_Empire_mapإمبراطورية غزنویـون:
1-سلطان محمود غزنوی
2-سلطان محمد غزنوی
3- سلطان مسعود غزنوی

 

Seljuk_empire_mapإمبراطورية سلجوقیون:
1- رکن الدین طغرل
2- عضدالدین الب ارسـلان
3- معزالدین ملکشـاه
4-ابوالمظفر برکیـارق

 

Khwarezmian_Empire_mapإمبراطورية خوارزمیون:
1- قطب الدین محمد
2- علاءالدین ابوالمظفر
3- تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان
4- جلال الدین محمود
5- علاءالدین تکش
6- سلطان جلال الدین محمد
7- سلطان جلال الدین منکبرنی

 

ایـلخانان مغول:
1- هلاکو
2- آباقاخان
3-سلطان احمد تگودار
4- ارغـون خان
5- گیخاتـون
6-بایدوخان
7-غازان خان
8- اولجایـتو خدابنده
9- ابوسعید بهادرخان
10- ارپاگاوون
11- موسی خان
12- محمدخان
13- ساتی بیک
14- جهان تیمور
15-سلیمان خان
16-طغاتیمور خان
17- انوشیروان عادل

سربداریون:
1- خواجه یحیی کرابی
2-الملك خواجه ظهیر کرابی
3- پهلوان حیدر قصاب
4-میرزا لطف الله
5-الملك پهلوان حسن دامغانی
6-الملك خواجه نجم الدین علی مؤیـد

 

Timurid_Empire_Mapإمبراطورية تیـموریـون:
1- تیـمور بزرگ گورکانی
2- شاهرخ میرزا
3-میرزا الغ بیک
4-شاه میرزا عبداللطیف
5 میرزا عبدالله
6- میرزا بابر
7-ابوسعیـد

 

AqQoyunlu_Empire_Mapإمبراطورية الآق قويونلو:
1-الملك حسن بیک
2-الملك سلطان خلیل
3- یعقوب بیک
4- بایسنقـر
5-الملك رسـتم
6-الملك احمد
7- الوند بیک

 

Safavid_Empire_mapإمبراطورية الصفـویه:
1-الملك اسماعیل صفـوی
2- الملك تهماسب الاول
3-الملك اسماعیل الثاني
4- سلطان محمد خدابنده
5-الملك عباس الاول
6-الملك صفـی
7-الملك عباس الثاني
8-الملك سلیمان صفوی
9-الملك سلطان حسین صفوی
استیلای افاغنه
10-الملك تهماسب الثاني
11-الملك عباس الثالث

 

Afsharid_Empire_mapإمبراطورية افشاریه:
1- الملك نادر افشار
2-عادل افشار
3-ابراهیم افشار
4-شاهرخ  افشار

 

Zand_empire_mapإمبراطورية زندیه:
1- کریـم خان زند
2- ابوالفتح خان زند
3- علیمرادخان زند (المرة الاول)
4- محمدعلیخان زند
5- صادقخان زند
6-علیمرادخان زند (المرة الثانية)
7-الملك جعفرخان زند
یدمرادخان زند
8-الملك لطفعلـی خان زند

 

Qajar_empire_mapقـاجاریون:
1-آغا محمد
2-فتحعلی قاجار
3-محمدشاه قاجار
4-ناصرالدین شاه قاجار
5-مظفرالدین شاه قاجار
6-محمدعلی شاه قاجار
7-احمدشاه قاجار

 

پهـلویون:
1-رضـا خان پهلـوی
2-محمـدرضا پهـلوی

جمهوری اسلامی:
1- روح ا لله خمینی
2- سید علی خامنه ای

 

منبع: ویکیپدیا فارسی و انگلیسی

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

1 Comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *