نام و اسامی پادشاهان ایران | سلسله های ایرانی از ابتدا تا کنون بر حسب زمان

persian_empire-history
4
(4)

ایران تاریخ بسیار قدیمی دارد و امپراطوران و پادشاهان زیادی بر آن حکومت کرده اند. در این مطلب قصد داریم تمامی پادشاهان ایرانی را بر حسب زمان حکومت شان و نقشه جغرافیایی قلمرو سلسله پادشاهی، معرفی کنیم.

 

ليست زير كه منبع آن از ويكيپديا گرفته شده است اسامي پادشاهان قبل از حكومت هخامنشيان آورده شده است… پس از جدول به معرفي پادشاهان و نقشه حكومتشان خواهيم پرداخت:

 

نام دیهیمی آغاز شاهی پایان شاهی
خاندان ارته، حدود ۲۷۰۰ پ. م
این سوکوش سیرنه ح۲۷۰۰پ. م ح۲۷۰۰پ. م
نخستین شاهان ایلامی، ح۲۷۰۰- ح۲۶۰۰پ. م
هومبابا ح۲۷۰۰پ. م ح۲۶۸۰پ. م
هومبان شوتور (یا خومباستیر) ؟ ؟
خاندان یکم اوان، ح۲۶۰۰- ح۲۵۵۰پ. م
پادشاهی اوان (ناشناس) ح۲۵۸۰پ. م ؟
لو … ؟ ؟
کورایشک ؟ ح۲۵۵۰پ. م
خاندان دوم اوان، ح۲۵۵۰-ح۲۲۷۰پ. م
پلی ح۲۵۰۰پ. م ؟
تته یکم ؟ ؟
اوکو تنهیش ؟ ؟
هیشوتش ؟ ؟
شوشون ترنه ؟ ؟
نپی ایلهوش ؟ ؟
کیکو سیوه تمتی ؟ ؟
هیشپ رتپ یکم ؟ ؟
لوه ایشن ؟ ح۲۳۲۵پ. م
هیشپ رتپ دوم ح۲۳۲۵پ. م ؟
امه سینی ح۲۳۱۵پ. م ۲۳۱۱پ. م
هلو ؟ ؟
هیته ح۲۲۷۰ پ. م ح۲۲۷۰ پ. م
خاندان کوتیان حدود ۲۲۵۶ تا حدود ۲۱۲۰ پیش از میلاد
اریدوپیزیر ح۲۲۵۶پ. م ح۲۲۵۱پ. م
ایمته (یا نیبیه) ح۲۲۵۰پ. م ح۲۲۴۶پ. م
اینکی شوش ح۲۲۴۵پ. م ح۲۴۰پ. م
زرله گب ح۲۲۳۹پ. م ح۲۲۳۴پ. م
شولمه ح۲۲۳۳پ. م ح۲۲۲۸پ. م
الولمش (یا سیلولومش) ح۲۲۲۷پ. م ح۲۲۲۲پ. م
دوگه ح۲۲۲۱پ. م ح۲۲۱۶پ. م
ایلوان ح۲۲۱۵پ. م ح۲۲۱۳پ. م
اینی مبه کش ح۲۲۱۲پ. م ح۲۲۰۸پ. م
اینکی شوش ح۲۲۰۷پ. م ح۲۲۰۲پ. م
یرله گب ح۲۲۰۱پ. م ح۲۱۸۷پ. م
اببه ته ح۲۱۸۶پ. م ح۲۱۸۴پ. م
یرله گب (یا یرله) ح۲۱۸۳پ. م ح۲۱۸۱پ. م
کوروم ح۲۱۸۰پ. م ح۲۱۸۰پ. م
اپیل کین ح۲۱۷۹پ. م ح۲۱۷۷پ. م
له اره بوم ح۲۱۷۶پ. م ح۲۱۷۵پ. م
ایره روم ح۲۱۷۴پ. م ح۲۱۷۳پ. م
ایبره نوم ح۲۱۷۲پ. م ح۲۱۷۲پ. م
هبلوم ح۲۱۷۱پ. م ح۲۱۷۰پ. م
پوزور سوئن ح۲۱۶۹پ. م ح۲۱۶۳پ. م
یرله گنده ح۲۱۶۲پ. م ح۲۱۵۶پ. م
سی ئوم (یا سی ئو) ح۲۱۵۵پ. م ح۲۱۲۱پ. م
تیری گن ح۲۱۲۰پ. م ح۲۱۲۰پ. م
خاندان سوم اوان، حدود ۲۱۰۰پیش از میلاد
کوتیک اینشوشیناک ح۲۱۰۰پ. م ح۲۱۰۰پ. م
خاندان سیماشکی، حدود ۲۰۷۰ تا حدود ۱۹۷۵ پیش از میلاد
گیرنمه یکم ? ?
تزیته یکم ح۲۰۴۰پ. م ح۲۰۳۷پ. م
اپرتی یکم ? ح۲۰۳۳پ. م
گیرنمه دوم ح۲۰۳۳پ. م ?
تزیته دوم ? ?
لورک لوهان ح۲۰۲۸پ. م ۲۰۲پ. م
هوتران تمتی ? ?
ایندتو این شوشینک یکم ? ۲۰۱۶پ. م
کیندتو پیش از ۲۰۰۶پ. م پس از ۲۰۰۵پ. م
ایندتو این شوشینک دوم ح۱۹۸۰پ. م ?
تن روهوراتیر یکم ح۱۹۶۵پ. م ?
ایندتو این شوشینک سوم ? ?
خاندان اپرتی، حدود ۱۹۷۵ تا حدود ۱۵۰۰ پیش از میلاد
اپرتی دوم ح۱۹۷۳پ. م ?
شیلههه ? ?
کوک نشور یکم ? ?
اته هوشو ؟۱۹۲۸پ. م پس از ۱۸۹۴پ. م
تتپ مده پس از ح۱۸۹۰پ. م ?
پلرایشن ? ?
کوک سنیت ? ?
کوک کیروش ? ?
تم سنیت ? ?
کوک نهونته ? ?
کوک نشور دوم ? ?
شیروکدوه ح۱۷۹۰پ. م ?
شیموت ورتش یکم ? ?
سیوه پلر هوپک پیش از ۱۷۶۵پ. م پس از ۱۷۶۵پ. م
کودوزولوش یکم ? ?
کوتیرنهونته یکم ح۱۷۱۰پ. م ?
اته مره هلکی ? ?
تته دوم ? ?
لیله ایرتش ? ?
تمتی اگون ? ?
کوتیر شیلههه ? ?
کوک نشورسوم پیش از ۱۶۴۶پ. م پس از ۱۶۴۶پ. م
تمتی رپتش ? ?
شیموت ورتش دوم ? ?
شیرتوه ? ?
کودوزولوش دوم ? ?
تن اولی ? ?
تمتی هلکی ? ?
کوک نشورچهارم ? ?
کوتیک متلت ح۱۵۰۰پ. م ?
خاندان کیدینو، حدود ۱۵۰۰ تا حدود ۱۳۷۰پ. م
کیدینو سده ۱۵پ. م ?
این شوشینک سونکیر نپیپیر ? ?
تن روهوراتیر دوم سده ۱۵پ. م ?
شله ? ?
تمتی اهر ح۱۳۷۰پ. م ?
خاندان ایگه هلکی حدود ۱۴۰۰ تا حدود ۱۲۰۰ پیش از میلاد
پلرایشن یکم ح۱۳۹۰پ. م ?
کیدین هوتران یکم ? ?
اترکیته دوم ? ?
هومبان نومنه یکم ح۱۳۷۰پ. م ?
اونتاش ناپیریشا ? پسر هومبان نومنه یکم
کیدین هوتران دوم ? ?
نپیریشه اونتش (یا هومبان اونتش) ? ?
پلرایشن دوم ? ?
اونپتر نپیریشه (یا اونپتر هومبان) ? ?
کیدین هوتران سوم ح۱۲۲۴پ. م ح۱۲۱۷پ. م
خاندان شوتروکی، حدود ۱۲۰۰ تا حدود ۹۷۰ پیش از میلاد
هلوتوش این شوشینک ح۱۲۰۰پ. م ?
شوتروک نهونته یکم پیش از ۱۱۵۸پ. م پس از ۱۱۵۸پ. م
کوتیرنهونته دوم پیش از ۱۱۵۵پ. م پس از ۱۱۵۵پ. م
شیلهک این شوشینک یکم ? ?
هوته لوتوش این شوشینک پیش از ۱۱۱۰پ. م پس از ۱۱۱۰پ. م
شیلهینه همرو لکمر پس از ۱۱۱۰پ. م ?
هومبان نومنه دوم آغاز سده ۱۱پ. م ?
شوتروک نهونته دوم میانه سده ۱۱پ. م ?
شوتور نهونته یکم میانه سده ۱۱پ. م ?
مربیتی اپله اصر پیش از ۹۸۳پ. م پس از ۹۷۸پ. م
اکشیر شیموت ? ?
اکشیرنهونته ? ?
کره ایندش ? ?
خاندان هومبان تهره (نوایلامیان)، حدود ۸۳۰ تا حدود ۶۴۰ پیش از میلاد
شاه ناشناس ایلام پیش از ۸۲۱پ. م پس از ۸۲۱پ. م
هومبان تهره یکم ? ۷۴۳پ. م
هومبان نیکش یکم ۷۴۳ پ. م ۷۱۷ پ. م
شوتورنهونته دوم ۷۱۷ پ. م ۶۹۹ پ. م
هلوشو این شوشینک ۶۹۹ پ. م اکتبر۶۹۳پ. م
کوتیرنهونته سوم اکتبر۶۹۳پ. م ژوئیه۶۹۲پ. م
هومبان نومنه سوم ژوئیه۶۹۲پ. م فوریه۶۸۸پ. م
هومبان هلتش یکم فوریه۶۸۸پ. م اکتبر۶۸۱پ. م
هومبان هلتش دوم اکتبر۶۸۱پ. م سپتامبر۶۷۵پ. م
اورتک این شوشینک سپتامبر۶۷۵پ. م ۶۶۳ پ. م
تمتی هومبان این شوشینک یکم ۶۶۳ پ. م سپتامبر۶۵۳پ. م
هومبان نیکش دوم سپتامبر۶۵۳پ. م ۶۵۱ پ. م
تمه ریتو ۶۵۲ پ. م ۶۴۹ پ. م
آینده بیبی ۶۴۹ پ. م پس از ژوئیه۶۴۸پ. م
هومبان هلتش سوم پس از ژوئیه۶۴۸پ. م ۶۴۴/۵ پ. م
تمه ریتو ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م
هومبان نیکش سوم ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م
اومهولومه ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م
ایندتو این شوشینک چهارم ۶۴۷ پ. م پس از پائیز۶۴۶پ. م
هومبان هپوئه ۶۴۷ پ. م ۶۴۷ پ. م
پائه پائیز۶۴۶پ. م پس از ۶۴۴/۵پ. م
شوتورنهونته سوم پس از پائیز۶۴۶پ. م ?
خاندان یکم ماد، ۶۷۴ تا ۶۵۲ پیش از میلاد
فرورتیش ۶۷۴ پ. م ۶۵۲ پ. م
خاندان اسکیت، ۶۵۲ تا ۶۲۵ پیش از میلاد
مادیا ۶۵۲ پ. م ۶۲۵ پ. م
خاندان دوم ماد، ۶۲۵ تا ۵۵۰ پیش از میلاد
هووخشتره ۶۲۵ پ. م ۵۸۵ پ. م
ایشتوویگو ۵۸۵ پ. م ۵۵۰ پ. م

در ویدئو زیر در مورد 10 پادشاه محبوب تاریخ ایران، ببینید:

 

همچنین برای مشاهده حکومت های ایران در یک لیست روی لینک آن کلیک نمائید…

 

Median_empire_map✅اسامي پادشاهان ماد:
1- دیاکو
2-فرورتیش
3- هووخشتر
4- اژی دهاک


Achaemenid_Empire✅اسامي پادشاهان هخامنشیـان:
1- کورش بزرگ هخامنشی
2- کمبوجیـه
3-گئومات
4- داریوش
5-خشایارشا
6-ارتخشـیر اول
7- خشایارشا دوم
8- سغدیانس
9- داریوش دوم
10- اردشیر دوم
11- اردشیر سوم
12-آراسک
13-داریوش سوم


حمله اسکندر مقدونی و حکومت وی بر ایران

Seleucid_Empire map✅اسامي پادشاهان سلوکیـان:
1-سلوکوس اول
2-آنتیوخوس اول
3-آنتیوخوس دوم


Parthian_Empire_map✅اسامي پادشاهان اشکانیـان:
1-ارشـک بزرگ
2- تیرداد
3- اردوان اول
4-فریاپات
5- فرهاد اول
6- مهرداد اول
7-فرهاد دوم
8-اردوان دوم
9-مهرداد دوم
10- سندروک
11-فرهاد سوم
12-مهرداد سوم
13- ارد اول
14-فرهاد چهارم
15-فرهاد پنجم
16-ارد دوم
17- واتان اول
18- اردوان سوم
19- بلاش اول
20- اردوان چهارم
21-خسرو
22- بلاش دوم
23-بلاش سوم-چهارم
24- بلاش پنجم
25-اردوان پنجم


Sassanid_Empire_map✅اسامي پادشاهان ساسانیان:
1- اردشیر بابـکان
2- شاپور اول
3- هرمز اول
4- بهرام اول
5- بهرام دوم
6- بهرام سوم
7- نرسی
8-هرمز دوم
9- آذرنرسی
10-شاپور دوم
11- اردشیر دوم
12- شاپور سوم
13- بهرام چهارم
14- یزدگرد اول
15-هرمز سوم
16- فیروز اول
17- بلاش
18- قباد اول (بار اول)
19- جاماسب
20- قباد اول (بار دوم)
21- خسرو انوشیـروان
22- هرمز چهارم
23- خسرو پرویز
24-قباد دوم
25- اردشیر سوم
26-خسرو سوم
27-جوانشیر
28-بانو پوراندخت
29-گشتاسب بنده
30-بانو آزرمیدخت
31- هرمز پنجم
32- خسرو چهارم
33- فیروز دوم
34- خسروپنجم فرخزاد
35- یزدگـرد سوم


✅اسامي پادشاهان طاهریـان:
1-طاهر ذوالیمینین
2-طلحه بن طاهر
3-عبدالله بن طاهر
4-طاهر بن عبدالله


Saffarid_empire_map✅اسامي پادشاهان صفـاریـان:
1-یعقـوب لیث صفاری
2-عمرو لیث صفاری


Samanid_empire_map✅اسامي پادشاهان سامانیـان:
1- امیراسماعیل سامانی
2- ابونصـر احمد سامانی
3- ابوالحسن نصر سامانی


✅اسامي پادشاهان زیاریان:
1- مردآویچ زیاری
2- وشـمگیر زیاری
3- بهسـتون زیاری
4- کاووس زیاری


✅اسامي پادشاهان غزنویـان:
1-سلطان محمود غزنوی
2-سلطان محمد غزنوی
3- سلطان مسعود غزنوی


Seljuk_empire_map✅اسامي پادشاهان سلجوقیـان:
1- رکن الدین طغرل
2- عضدالدین الب ارسـلان
3- معزالدین ملکشـاه
4-ابوالمظفر برکیـارق


✅اسامي پادشاهان خوارزمشاهیان:
1- قطب الدین محمد خوارزمشاه
2- علاءالدین ابوالمظفر خوارزمشاه
3- تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان خوارزمشاه
4- جلال الدین محمود خوارزمشاه
5- علاءالدین تکش خوارزمشاه
6- سلطان جلال الدین محمد خوارزمشاه
7- سلطان جلال الدین منکبرنی


✅اسامي پادشاهان ایـلخانان مغول:
1- هلاکو
2- آباقاخان
3-سلطان احمد تگودار
4- ارغـون خان
5- گیخاتـون
6-بایدوخان
7-غازان خان
8- اولجایـتو خدابنده
9- ابوسعید بهادرخان
10- ارپاگاوون
11- موسی خان
12- محمدخان
13- ساتی بیک
14- جهان تیمور
15-سلیمان خان
16-طغاتیمور خان
17- انوشیروان عادل


✅اسامي پادشاهان سربداران:
1- خواجه یحیی کرابی
2-شاه خواجه ظهیر کرابی
3- پهلوان حیدر قصاب
4-میرزا لطف الله
5-شاه پهلوان حسن دامغانی
6-شاه خواجه نجم الدین علی مؤیـد


Timurid_Empire_Map✅اسامي پادشاهان تیـموریـان:
1- تیـمور بزرگ گورکانی
2- شاهرخ میرزا
3-میرزا الغ بیک
4-شاه میرزا عبداللطیف
5 میرزا عبدالله
6- میرزا بابر
7-ابوسعیـد


AqQoyunlu_Empire_Map✅اسامي پادشاهان آق قویونلـو:
1-شاه حسن بیک
2-شاه سلطان خلیل
3- یعقوب بیک
4- بایسنقـر
5-شاه رسـتم
6-شاه احمد
7- الوند بیک


Safavid_Empire_map✅اسامي پادشاهان صفـویه:
1-شاه اسماعیل صفـوی
2- شاه تهماسب اول
3-شاه اسماعیل دوم
4- سلطان محمد خدابنده
5-شاه عباس اول
6-شاه صفـی
7-شاه عباس دوم
8-شاه سلیمان صفوی
9-شاه سلطان حسین صفوی
استیلای افاغنه
10-شاه تهماسب دوم
11-شاه عباس سوم


Afsharid_Empire_map✅اسامي پادشاهان افشاريه:
1- نادرشاه افشار
2-عادلشـاه افشار
3-ابراهیم شاه افشار
4-شاهرخ شاه افشار


Zand_empire_map✅اسامي پادشاهان زندیه:
1- کریـم خان زند
2- ابوالفتح خان زند
3- علیمرادخان زند (بار اول)
4- محمدعلیخان زند
5- صادقخان زند
6-علیمرادخان زند (بار دوم)
7-شاه جعفرخان زند
یدمرادخان زند
8-شاه لطفعلـی خان زند


Qajar_empire_map✅اسامي پادشاهان قـاجار:
1-آغا محمدخان قاجار
2-فتحعلی شاه قاجار
3-محمدشاه قاجار
4-ناصرالدین شاه قاجار
5-مظفرالدین شاه قاجار
6-محمدعلی شاه قاجار
7-احمدشاه قاجار

عکس فوق مربوط به اوایل حکومت قاجار میباشد و پس از آن محدوده حکومت ایران شبیه به نقشه در حال حاضر ایران دارد.


✅اسامي پادشاهان پهـلوی:
1-رضـا خان پهلـوی
2-محمـدرضا پهـلوی


✅جمهوری اسلامی:
1- روح ا لله خمینی
2- سید علی خامنه ای

منبع: ویکیپدیا فارسی و انگلیسی

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

2 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.