تمام حكومت هاي ايران | قبل از هخامنشيان تا جمهوري اسلامي

تمام-حكومت-هاي-ايران-قبل-از-هخامنشيان-تا-جمهوري-اسلامي.jpg
4
(1)

ايران يكي از كشورهاي قديمي است كه تاريخ چند هزار ساله دارد. حكومت هاي بسيار زيادي بر آن حكومت كرده اند كه برخي از اين دوره ها كوتاه و برخي چند صد ساله بوده است. با مهاجرت اقوام آريايي به سرزمين پارس و جاي گيري در مناطق خوش آب و هوا و حاصلخيز، مردم روستا ها را شكل دادند و با گسترش روستانشيني مردم به كشاورزي و دامداري پرداختند. پس از گذشت چند دوره براي برقراري نظم و امنيت مردم به اين نتيجه رسيدند كه بايد افرادي وجود داشته باشند تا به وضعيت آن ها رسيدگي كنند، به اين ترتيب شكل گيري حكومت ها پايه گذاري شد.

بعد از شكل گيري حكومت ها، براي افزايش منافع و منابع، كسب ثروت، دلايل اعتقادي و… كشورگشايي ها صورت گرفت و باعث گسترش سرزمين ها وشكل گيري مرزهاي امروزي شد.

در ليست زير حكومت هاي ايران كه از ابتدا بر سرزمين پارس و يا همان ايران عزيزمان حكومت كرده اند آورده شده است (البته برخي از اين حكومت ها محلي بوده و فقط تنها بر قسمتي خاص حكومت داشتند)، لطفا تا انتهاي مقاله همراه ما باشيد:

 

حکومت عیلاميان

 • مدت زمان حکومت: 2161 سال
 • زمان حکومت: 2700- 539 پیش از میلاد

حکومت ماد

 • مدت زمان حکومت: 2161 سال
 • زمان حکومت: 2700- 539 پیش از میلاد
 • بنیانگذار : فرورتیش

 

اگر ميخواهيد اسامي تمام پادشاهان ايران + نقشه قلمرو آن ها را هم مشاهده كنيد روي لينك كليك كنيد

 

حکومت هخامنشیان

 • مدت زمان حکومت: 220 سال
 • زمان حکومت: 550 – 330 پیش از میلاد
 • بنیانگذار : کوروش کبیر

 

حکومت سلوکیان

 • مدت زمان حکومت: 249 سال
 • زمان حکومت : 312 – 63 پیش از میلاد
 • بنیانگذار : سلوکوس اول (نیکاتور)

حکومت اشکانیان

 • مدت زمان حکومت: 471 سال
 • زمان حکومت: 247 پیش از میلاد – 224 میلادی
 • بنیانگذار : ارشک ( اشک اول)

حکومت ساسانیان

 • مدت زمان حکومت: 427 سال
 • زمان حکومت: 224 – 651
 • بنیانگذار : اردشیر بابکان

 

حکومت خلفای راشیدن

 • مدت زمان حکومت: 20 سال
 • زمان حکومت: 641 – 661 (20 – 40 ه.ق)
 • بنیانگذار : عمر بن خطاب

حکومت خلفای اموی

 • مدت زمان حکومت: 189 سال
 • زمان حکومت: 661 – 750 (40 – 132 ه.ق)
 • بنیانگذار : معاویه

 

حکومت خلفای عباسی

 • مدت زمان حکومت: 508 سال
 • زمان حکومت: 750 – 1258 (132 – 656 ه.ق)
 • بنیانگذار : ابوالعباس سفاح

حکومت طاهریان

 • مدت زمان حکومت: 54 سال
 • زمان حکومت: 821 – 873 (205 – 259 ه.ق)
 • بنیانگذار : طاهر بن حسین (ذوالیمینین)

 

حکومت صفاریان

 • مدت زمان حکومت: 40 سال
 • زمان حکومت: 867 – 1002 (247 – 287 ه.ق)
 • بنیانگذار : یعقوب لیث

 

حکومت سامانیان

 • مدت زمان حکومت: 128 سال
 • زمان حکومت: 875 – 999 (261 – 389 ه.ق)
 • بنیانگذار: نصر بن احمد

 

حکومت علویان طبرستان

 • مدت زمان حکومت: 66 سال
 • زمان حکومت: 864 – 928 (250 – 316 ه.ق)
 • بنیانگذار : حسن بن زید علوی

 

حکومت زیاریان

 • مدت زمان حکومت: 119 سال
 • زمان حکومت: 928 – 1043 (315 – 434 ه.ق)
 • بنیانگذار : مرداویج بن زیار

 

حکومت آل بویه

 • مدت زمان حکومت: 120 سال
 • زمان حکومت: 934 – 1055 (320 – 440 ه.ق)
 • بنیانگذار : علی بن بویه (عمادالدوله)

 

حکومت غزنویان

 • مدت زمان حکومت: 230 سال
 • زمان حکومت: 963 – 1186 (351 – 581 ه.ق)
 • بنیانگذار : سبکتکین (ناصرالدین)

 

حکومت سلجوقیان

 • مدت زمان حکومت: 162 سال
 • زمان حکومت: 1037 – 1194 (428 – 590 ه.ق)
 • بنیانگذار : طغرل بیگ

 

حکومت غوریان

 • مدت زمان حکومت: 69 سال
 • زمان حکومت: 1148 – 1215 (542 – 611 ه.ق)
 • بنیانگذار : قطب الدین محمد

حکومت خوارزمشاهیان

 • مدت زمان حکومت: 158 سال
 • زمان حکومت: 1077 – 1231 (470 – 628 ه.ق)
 • بنیانگذار : انوشتکین غرجه

 

حکومت ایلخانیان

 • مدت زمان حکومت: 42 سال
 • زمان حکومت: 1256 – 1335 (654 – 736 ه.ق)
 • بنیانگذار : هلاکوخان

 

حکومت چوپانیان

 • مدت زمان حکومت: 23 سال
 • زمان حکومت: 1335 – 1357 (736 – 759 ه.ق)
 • بنیانگذار : شیخ حسن چوپانی

 

حکومت مظفریان

 • مدت زمان حکومت: 60 سال
 • زمان حکومت: 1335 – 1393 (736 – 796 ه.ق)
 • بنیانگذار : مبارزدالدین محمد

 

حکومت جلایریان

 • مدت زمان حکومت: 98 سال
 • زمان حکومت: 1336- 1432 (737 – 835 ه.ق)
 • بنیانگذار : شیخ حسن بزرگ

حکومت سربداران

 • مدت زمان حکومت: 40 سال
 • زمان حکومت: 1337 – 1376 (738 – 778 ه.ق)
 • بنیانگذار : عبدالرزاق باشتینی

 

حکومت تیموریان

 • مدت زمان حکومت: 140 سال
 • زمان حکومت: 1370 – 1507 (772 – 912 ه.ق)
 • بنیانگذار : تیمور لنگ

 

حکومت قراقویونلو

 • مدت زمان حکومت: 64 سال
 • زمان حکومت: 1406 – 1468 (809 – 873 ه.ق)
 • بنیانگذار : قرامحمد

حکومت آق قویونلو

 • مدت زمان حکومت: 118 سال
 • زمان حکومت: 1468 – 1582 (873 – 990 ه.ق)
 • بنیانگذار : قره عثمان

 

حکومت مرعشیان

 • مدت زمان حکومت: 192 سال
 • زمان حکومت: 1359 – 1582 (798 – 990 ه.ق)
 • بنیانگذار : قوام الدین بن عبدالله

 

حکومت صفویان

 • مدت زمان حکومت: 227 سال
 • زمان حکومت: 1501 – 1721 (907 – 1134 ه.ق)
 • بنیانگذار : شاه اسماعیل اول

 

حکومت افشاریان

 • مدت زمان حکومت: 60 سال
 • زمان حکومت: 1738 – 1796 (1150 – 1210 ه.ق)
 • بنیانگذار : نادرشاه

 

حکومت زندیان

 • مدت زمان حکومت: 45 سال
 • زمان حکومت: 1750 – 1794 (1163 – 1208 ه.ق)
 • بنیانگذار : کریم خان زند

حکومت قاجار

 • مدت زمان حکومت: 193 سال
 • زمان حکومت: 1796- 1925 (1150 – 1343 ه.ق)
 • بنیانگذار : آقامحمد خان

حکومت پهلوی

 • مدت زمان حکومت: 55 سال
 • زمان حکومت: 1925 – 1979 (1343 – 1399 ه.ق)
 • بنیانگذار : رضاشاه

 

حکومت جمهوری اسلامی

 • مدت زمان حكومت: تا امروز
 • زمان حکومت: 1979 – (1399 – ه.ق)
 • بنیانگذار : روح اله خمیني

 

منابع: منبع1منبع2

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *